Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. MAIG 2023

La Comunitat Valenciana ostenta el quart lloc en nombre de persones afiliades al RETA situant-se en tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment del 0,9%, situant-se 0,9 punts (cinc dècimes de punt menys que el mes anterior) per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant, com en mesos precedents, registra el major increment, amb 1,3 punts per damunt de la mitjana d'Espanya i quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA. MARÇ 2023

Per al mes de març de 2023 s'incrementa en 6,2 punts el percentatge interanual de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana, situant-se 4,1 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. La nostra Comunitat ocupa a l'onzé lloc en taxa de cobertura, un lloc més que el mes anterior, havent descendit un punt percentual la seua representació respecte a aquest.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. ABRIL 2023

La Comunitat Valenciana ostenta el quart lloc en nombre de persones afiliades al RETA situant-se en segon lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment del 0,9%, situant-se 1,8 punts (set dècimes de punt més que el mes anterior) per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant, com en mesos precedents, registra el major increment, amb 2,1 punts per damunt de la mitjana d'Espanya i tres dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL ABRIL 2023

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana creix en una mica més de 60.000 persones, amb un percentatge d'afiliació idèntic a la mitjana nacional. És la província d'Alacant la que ve registrant el percentatge interanual més elevat amb un 3,9% i 27.111 afiliacions mitjanes més. En termes intermensuals, la nostra Comunitat ofereix un increment percentual del 0,9% tres dècimes de punt inferior al registrat a Espanya.

COSTOS SALARIALS Quart Trimestre 2022

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana ha augmentat per nové trimestre consecutiu, situant-se en 1.998,50 euros en el quart trimestre de 2022, amb un increment del 4,4% en termes interanuals. Per part seua, el cost salarial per hora efectiva ha crescut un 3,4%, respecte al mateix període de l'any 2021. En termes interanuals, el cost salarial total ha augmentat en construcció un 4,9%, en indústria un 4,8% i en serveis un 4,3%.

DESPESES EN PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ GENER 2023

Per al mes de gener de 2023 la despesa interanual en prestacions per desocupació en la Comunitat Valenciana s'incrementa un 13,37%, superant els 210 milions d'euros, ocupant el segon lloc per comunitats autònomes amb major increment per darrere de La Rioja (15,29%). Això representa el 10,72% del total de la despesa a Espanya, ocupant el tercer lloc per comunitats autònomes en volum de despesa, precedida d'Andalusia i Catalunya.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA GENER 2023

El percentatge de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana se situa en el 59,55% durant el mes de gener, havent-se incrementat 6,0 punts percentuals la variació interanual i 1,8 punts la intermensual, dades inferiors als *interananules del mes de desembre. La nostra Comunitat ocupa el desé lloc en taxa de cobertura, pujant dos llocs respecte al mes anterior, situant-se 5,8 punts per davall de la mitjana nacional.