Servicios

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana elabora cada any una Memòria d'Activitats que recull la informació més rellevant sobre la seua naturalesa, composició, funcions, òrgans i activitats institucionals.

El capítol I està dedicat a la creació, la naturalesa, les funcions, la composició dels òrgans i el seu funcionament, incloent-hi les modificacions i els canvis produïts durant l'any.

El capítol II concreta les funcions atribuïdes al Comité. Fa un repàs als assumptes sotmesos a consulta, es resumix el contingut de les reunions del Ple, Junta Directiva i Comissions reunides durant l'any, fent menció dels dictaments i informes efectuats.

En el capítol III, s'indiquen les activitats institucionals en què participa el CES-CV, així com les que s'organitzen des del seu si, ressaltant l'organització de cursos i jornades, com les Conferències de Medi Ambient.

El capítol IV inclou els estudis, les publicacions i els treballs de documentació i arxiu que s'han realitzat des del CES-CV.

El capítol V fa referència a la gestió dels recursos personals i materials i es comenta el pressupost i tot allò referent a l'activitat econòmica del Comité.

Finalment, s'hi recullen diversos annexos entre els quals destaca l'informe sobre la incidència dels dictàmens del CES-CV en les lleis de la Generalitat Valenciana.