Servicios

Segons disposa l'article tercer de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, dins dels cinc primers mesos de cada any correspon elaborar i elevar anualment al Govern Valencià, una Memòria on s'exposen les consideracions dels interlocutors socials sobre la situació socioeconòmica i laboral de la nostra Comunitat.

A més dels dictàmens i informes, l'elaboració d'esta Memòria és una de les principals tasques que té encomanades el CES-CV, on preval l'afany d'enteniment i consens entre els grups representats al si del Comité, per a exposar la seua visió sobre la realitat de la nostra Comunitat.

La Memòria es dividix en tres capítols. El primer es denomina Panorama Econòmic i s'hi fa un balanç de l'economia espanyola, i més en concret la valenciana, fent insistència en l'evolució dels diferents sectors productius, el sector exterior, el sector público, preus, infraestuctures i sistema financer.

El segon capítol es destina a la descripció del Mercat de Treball, Polítiques d'Ocupació i Relacions Laborals, en definitiva, es referix a les qüestions d'especial rellevància per als interlocutors econòmics i socials.

Finalment, el tercer capítol recull els Nivells i Condicions de Vida de la població valenciana, fent un estudi de la situació de l'habitatge, educació, sanitat, medi ambient, consum i protecció social.