Servicios

A últim dia del mes de març, la Comunitat Valenciana ocupava el sisé lloc (descendint dos llocs respecte al mes anterior) en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (1,6%), quatre dècimes de punt superior al percentatge d'afiliació de la mitjana d'Espanya (1,2%), i tres dècimes de punt inferior al mes de mes de febrer passat, confirmant-se la província d'Alacant com la de major creixement d'afiliació en la Comunitat Valenciana amb un increment interanual del 2,1%, amb 274 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior. Del total d'afiliats del RETA en la nostra Comunitat, 56.093 són persones estrangeres, de les quals el 43,7% procedeix de països UE i el 56,3% de tercers països. El RETA representa en la nostra Comunitat, per al mes de març de 2022, el 17,96% del total d'afiliacions, xifra sensiblement inferior a la del mes anterior que va quedar situada en el 18,04%.

La variació intermensual en la nostra Comunitat ha augmentat un 0,1%, amb 299 afiliacions més, sent aquest percentatge una dècima de punt superior al d'Espanya, que ha comptat amb 1.132 afiliacions més. Atés el gènere, els treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana representen el 63,3% del total de les afiliacions en aquest règim especial, augmentant un 0,1% respecte al mes anterior (153), mentre que les treballadores autònomes representen el 36,7% restant, havent augmentat en la mateixa proporció que els homes per a aquest últim mes (0,1% y 146 en termes absoluts) en relació amb el mes de febrer.