Servicios

El percentatge de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana se situa en el 59,55% durant el mes de gener, havent-se incrementat 6,0 punts percentuals la variació interanual i 1,8 punts la intermensual, dades inferiors als *interananules del mes de desembre. La nostra Comunitat ocupa el desé lloc en taxa de cobertura, pujant dos llocs respecte al mes anterior, situant-se 5,8 punts per davall de la mitjana nacional. La província de Castelló és la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 66,04%, situant-se lleugerament per damunt de la mitjana d'Espanya i 6,5 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat. El nombre de persones beneficiàries de prestacions s'ha incrementat durant l'últim exercici en 13.162 en termes absoluts (6,8%), augmentant en 10.121 durant l'últim mes (5,2%). Per sexe, pot constatar-se en un increment intermensual del 4,4% en el nombre de beneficiaris (3.978) i del 5,8% (6.143) en el de beneficiàries.