Servicios

La Comunitat Valenciana disminueix 1,6 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a desembre de 2020, enfront de l'augment de 0,2 punts de la mitjana d'Espanya respecte al mateix període. La Comunitat Valenciana se situa 9,2 punts per davall de la mitjana nacional. Dins de la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 55,97%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de 2,6 punts percentuals positius enfront dels 2,1 punts experimentats a Espanya respecte al mes anterior. Per Comunitats Autònomes, ocupem l'onzé lloc en taxa de cobertura.

En termes interanuals, la nostra Comunitat ha disminuït en prop de 40.000 persones el nombre de beneficiaris i beneficiàries de prestacions per desocupació, si bé durant l'últim mes s'ha produït un repunt de 1.040 persones respecte al seu precedent. Per sexe, la nostra Comunitat registra un increment del 1,8% en el nombre de beneficiaris de prestacions per desocupació durant l'últim mes i un descens del 0,5% en el nombre de beneficiàries.