Servicios

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo i el president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV), Arturo León han signat el conveni de col·laboració que permetrà el desenvolupament d'actuacions conjuntes en matèria de protecció de dades.

El conveni recull a la vegada la designació com a Delegat de Protecció de Dades del CES CV al delegat de Protecció de Dades de la Generalitat que desenvoluparà les seues competències de supervisió sobre els tractaments de dades personals i d'assessorament en matèria de protecció de dades personals.

Protecció de dades

A través d'aquesta col·laboració, la Conselleria de Transparència es compromet a informar i assessorar el CES CV, així com al personal que porte a terme el tractament de dades de les obligacions que els incumbeixen en relació amb la normativa de protecció de dades personals, en particular sobre l'obligació de portar un registre d'activitats de tractament. Aquesta comunicació es realitzarà a través del delegat de Protecció de Dades de la Generalitat.

També se supervisarà el compliment previst per la normativa de protecció de dades i les polítiques del CES CV en aquesta matèria, l'assignació de responsabilitats, així com la conscienciació i formació del personal que participa en aquestes tasques.

Li correspon a la Conselleria de Transparència cooperar amb l'autoritat de control, actuar com a punt de contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i realitzar les consultes pertinents a la citada entitat.

Per part seua, el CES CV és l'encarregat d'aprovar els procediments, instruccions tècniques, registres i altres documents necessaris per a garantir una adequada gestió dels tractaments de dades de caràcter personal. També disposa del registre d'activitats de tractament i garanteix la seua actualització a mesura que es vagen modificant o sol·licitant-se nous tractaments.

Així mateix, garantirà els recursos necessaris per al compliment dels objectius i la gestió del risc relacionat amb la protecció de dades personals en els llindars considerats com a acceptables. Al CES CV li correspon el disseny i implantació de polítiques de protecció de dades, així com establir l'estructura organitzativa necessària per a realitzar labors de coordinació amb el delegat de protecció de dades de la Generalitat.

Al seu torn, ha de complir amb el deure d'informar i realitzar l'adequada recollida del consentiment a les persones afectades pels tractaments de dades, a més de conèixer i fer complir les mesures de seguretat implantades

Aquesta col·laboració, que té una duració de quatre anys prorrogables per tres més, no suposa aportació econòmica.

Etiquetes